3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
+36 (37) 311-731
vgrt@vgrt.hu

Éves távhő-elszámolás – hogyan működik?

HírekÉves távhő-elszámolás – hogyan működik?
2022. 07. 06. Utolsó módosítás: 2023. 07. 14. 17:53

A Városgazdálkodási Zrt. hatáskörébe tartozik Gyöngyös távhőszolgáltatása, ezért a távhő-elszámolásokkal kapcsolatban társaságunk szeretne széleskörű tájékoztatást nyújtani a város lakosságának, illetve segíteni az elszámoló számlával kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolásában.

A 2021/2022. fűtési időszak távhő-elszámolása május 31-i fordulónappal történik. A feldolgozás a nyári időszakban folyamatos, általában minden év július hónapjának végéig érkezik meg a postaládákba az elszámoló számla. Ezt követően a számlán megjelölt fizetési határidőig kell teljesíteni a terhelés összegét. Az elszámolásból adódó egyenleg – amennyiben a folyószámlán 3.000.- Ft feletti túlfizetést mutat – az elszámoló számlán negatív előjellel fog megjelenni, amelynek visszatérítése legkésőbb az elszámoló számla keltét követő 8 napon belül fog megtörténni. Csekken fizető Ügyfeleink részére postai úton a lakcímükre, átutalással fizető Ügyfeleink részére pedig pénzintézeti folyószámlájukra való utalással.

Az elszámoló számlán megjelenő fogalmak értelmezése a következő:

Felhasználó azonosító száma ügyintézéskor az Ön azonosítását szolgáló adat – az első hatjegyű szám (a „/”jel előtt): a fizető felhasználó sorszáma; a második hatjegyű szám (a „/”jel után): a távhőszolgáltatás igénybevételi helyének sorszáma.

Felhasználó neve a távhővel ellátott épületnek, épületrésznek a távhőszolgáltatóval közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, tulajdonosi közössége vagy bérlője, aki egyben a távhőszolgáltatás díjfizetője.

Felhasználó címe a fizető felhasználó által megjelölt postázási cím, ahová a számlát kéri.

Felhasználási hely címe az előbbitől eltérhet: ez a távhőszolgáltatás igénybevételének helye, mely lehet épület, hőközpont vagy épületrész.

Hőközpont azonosító a felhasználási hely távhőellátását biztosító hőközpont sorszáma.

Elszámolt időszak a felhasználási hely közüzemi szerződése szerint meghatározott, egységnyi, számlázási időszak.

Fizetendő összeg értelemszerűen az elszámolt időszakra vonatkozó távhő mennyiség és a mindenkor jogosult ármegállapító hatóság által jóváhagyott távhődíj szorzatának megfelelő fizetési kötelezettség, mely tartalmazza az elszámolási időszak esetleges kedvezményeit is.

Fizetési határidő az az időpont, ameddig az Ön által fizetendő díjnak meg kell érkeznie a Városgondozási Zrt. számlájára.

Rezsicsökkentés mértékének közlése (2013. évi CLXXXVIII. törvény) tartalmazza az Ön felhasználási helyének 2013. január 1-je óta adódott távhődíj megtakarítását.

Alapdíj a Szolgáltató saját hőtermelő létesítményének tüzelőanyag nélküli üzemeltetési és fenntartási költségéből, a Szolgáltató távhővezetékének és tartozékainak, valamint az általa kezelt hőközpontoknak az üzemeltetési és fenntartási költségére vonatkozó, arányosított, havonta egyenlő részletekben fizetendő díj. Fontos tudni, hogy az alapdíjat akkor is meg kell fizetnie a Felhasználónak, ha nem vételezi a rendelkezésére álló távhőt, ha a közüzemi szerződést nem az abban foglaltak szerint mondja fel, illetve, ha a szerződés felmondást követően nem tesz eleget a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény előírásainak!

Hődíj a Szolgáltató által a távhő előállításához felhasznált tüzelőanyag árából, a primer hálózati hőveszteségből, illetve a Szolgáltató által vásárolt hő díjából áll, felhasználónként a hőközponti elszámoló mérőn mért tényleges hőmennyiség, és a közüzemi szerződés szerint igénybe vett szolgáltatások után fizetendő. Részszámlában alkalmazott mértékét a Szolgáltató állapítja meg az elszámoló mérőn mért előző évi fogyasztás közüzemi szerződésben rögzített elszámolási és szétosztási szabályai alapján.

Hőközponti és épület felhasználási adatok az elszámoló számlán havi bontásban jelennek meg a hőközpontban mért hőmennyiség, illetve melegvíz-célú hőfelhasználás esetén a mért vízmennyiség adatai is. A felhasználási hely melegvizes mérőjének kapott adatai és vízfogyasztása éves mennyiségként szerepel a számlán. A szolgáltató által leolvasott (és felhasználói közösségek által ellenőrzött) hőközponti hőmennyiség felosztása a Távhőszolgáltatási törvény végrehajtási rendelete szerint, az abban foglalt költségosztás szabályai szerint történik. Az évenkénti, almérők szerinti költségosztásról a felhasználói közösséget képviselő társasházkezelő/lakásszövetkezet gondoskodik (almérők szerinti költségarányok meghatározása, adatok továbbítása), amennyiben a felhasználók épületrészenkénti közüzemi szerződést kötöttek a szolgáltatóval.

Ha a tulajdonosi közösség költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor a költségosztók adatainak leolvasásával, az adatok kiértékelésével, a korrekciós tényezőkkel kapcsolatos észrevételekkel kapcsolatban a tulajdonosi közösség képviselőjéhez kell, hogy forduljon a fogyasztó. A Városgondozási Zrt. a tulajdonosi közösség képviselője által átadott, az egyes lakásokra osztott hőmennyiség (GJ) adatok alapján készíti el az elszámoló számlát.

Fentiek alapján látható, hogy nem csak és kizárólag a közszolgáltatón múlik, mikor kerül postázásra az elszámoló számla, illetve az esetleges visszatérítés az ügyfél számlájára.

Az elszámoláshoz szükséges használati melegvízmérők adatszolgáltatását, valamint a fűtési költségmegosztóval rendelkező Ügyfeleink mérőadatát és az épületen belüli részarány meghatározást az adott társasház kezelője vagy lakásszövetkezet (vagy annak megbízottja) végezte. Részünkre csak a felosztási arányok kerültek átadásra, mely alapján meghatároztuk az épületrészenkénti hőfogyasztást. A leolvasott mérőállasokat írásban jelentették társaságunknak. A melegvizes mérők és a fűtőtestenkénti mérők leolvasásával, a felosztási arány megállapításának módjával kapcsolatos reklamációval kérjük, szíveskedjen a társasház közös képviselőjéhez illetőleg a lakásszövetkezethez fordulni!

Ha cikkünkben nem kapott választ esetlegesen felmerülő kérdéseire a távhő-elszámolással kapcsolatban, keresse ügyfélszolgálatunkat!

Számlamagyarázat 1.
Számlamagyarázat 2.
Számlamagyarázat 3.
Számlamagyarázat 4.
Városgondozási Zrt. Gyöngyös © - 2024